Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Obchodní podmínky Kupujícího nejsou pro Prodávajícího závazné.

 2. Prodávající nenese odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění svých závazků, pokud je způsobila taková překážka, jako jsou zejména živelné pohromy, teroristické útoky, válečné operace či jiné překážky, které Prodávající nemůže ovlivnit a které mají přímý vliv na možnost získat dodávky, pracovní síly či pokračovat ve výrobě. Doba trvání vyšší moci se nezapočítává do dodací lhůty.

 3. Pokud není dohodnuto jinak, činí platnost nabídky 30 dní od odeslání zákazníkovi. Po 30 dnech mohou veškeré ceny podléhat změně ze strany Prodávajícího.

 4. Objednávka podléhá přijetí ze strany Prodávajícího. K uzavření smlouvy nedojde, dokud nebude nabídka odsouhlasena Kupujícím a následně potvrzena objednávka Prodávajícím.

 5. Pokud není dohodnuto jinak, budou platby realizovány bankovním převodem v Kč na účet Prodávajícího. Prodávající je oprávněn účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky faktury, avšak maximálně do výše 10% z nezaplacené částky zboží. O dobu prodlení je Prodávající rovněž oprávněn prodloužit termín výroby.

 6. Až do uhrazení poslední platby zůstává zařízení ve vlastnictví Prodávajícího.

 7. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, je povinen Prodávajícímu uhradit dosud účelně vynaložené náklady v plné výši.

 8. Pokud není dohodnuto jinak, jsou přepravní podmínky FCA Českolipská 9, Litoměřice, CZ Incoterms® 2010.

 9. Pokud není dohodnuto jinak, poskytuje Prodávající záruku na zařízení po dobu osmnácti (18) měsíců po dodání, nebo dvanácti (12) měsíců po uvedení zařízení do provozu, podle toho, která z možností nastane dříve, a to za předpokladu, že: (A) Kupující písemně oznámí Prodávajícímu údajnou závadu ihned po jejím zjištění, (B) na zařízení nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo servisní zásahy Kupujícím nebo třetí stranou bez písemného souhlasu Prodávajícího.
  Tato záruka nezahrnuje poškození nebo defekty v důsledku opotřebení, obroušení, koroze, nesprávného použití v rozporu s návodem na obsluhu, úprav, zanedbání nebo nehod.
  Prodávající neponese v rámci této záruky vůči Kupujícímu v žádném případě odpovědnost za nároky, náklady, odstranění, přepravu nebo opětovnou montáž zmíněných součástí nebo škod vzniklých v důsledku zpoždění provozu, přerušení práce nebo poškození majetku způsobeném vadným zařízením, nebo za následné škody jakékoli povahy.

 10. Kupující zodpovídá za instalaci zařízení ve shodě s technickou dokumentací a místními předpisy.

 11. Zařízení uvedená v nabídce jsou navržena na základě poskytnutých informací. Dodatečně požadované specifikace budou podléhat revizi konstrukce zařízení, přičemž může dojít ke změně ceny, váhy, rozměrů či termínu dodání.